امورمشتریان

گرچه این شرکت تمام مساعی خود را در جهت جلب رضایت مشتریان محترم بکار بسته است ،با اینحال انتقادات ،نظرات و پیشنهادات آن شرکت میتواند ما را در دست یابی به هدف نهایی که تامین رضایت کامل مشتریان است یاری نماید. فرم حاضر به این منظور تهیه شده و در اختیار آن مدیریت محترم قرار گرفته است .خواهشمند است با تکمیل آن درخواست این شرکت را اجابت نمائید.

لطفا فرم زیر را دانلود و پس از تکمیل به نشانی ایمیل ما: customer@kaobar.com ارسال نمایید.
یا با شماره تلفن 021-86082066 تماس حاصل فرمایید.

دانلود فرم